אלף 3

!תודה

בבקשה

ישראל

אמריקה

?מה נשמע

בסדר

הכל

הכל בסדר

!להתראות

טוב

!טוב, תודה

בוקר

!בוקר טוב

טלפון

סלנג

?מה העניינים

!.להת

סליחה