בית 3

משרד

עבודה

מסעדה

קפטריה

עם

גם

רק

(אוכל (לאכול

כיתה

(עובד (לעבוד

או