בחור, בחורה, בחורים, בחורות
<BGSOUND SRC="g302.au">