(יום-הולדת (ז., ר. ימי-הולדת
<BGSOUND SRC="y903.au">