University of Texas Collage of Liberal Arts

Practice: Matching the sound to the pinyin

Click on the word to listen to the pronunciation, select the pinyin that matches, then press submit

huǒchái
shāofàn
tóuzī
zhīzhū
rùnhóu
shíliú
cáichǎn
ruǎnruò
hē chá
zhúsǔn
hòuhuǐ
jiūchán
kèbó
kěshì
xuéyuàn
zhìqù
mócā
yuánzé
juānkuǎn
Sìchuān
diǎnxīn
zhágāo
chángduǎn
xiàoshùn
jǔzhòng
chènshān
qiěmàn
quēshǎo
shīcí
lèguān
shùnbiàn
qìchuǎn
gāncuì
yuèliàng
ānquán
yuánquān
rèntóng
xíguàn
chuánzhēn
wàiguó
zāoyù
zhāoyáng
qióngrén
mièhuǒ
cānguǎn
zhèngquè
dǒngshì
kuīqiàn
shǎoshù
xuǎnzé
pòhài
jūnduì
tóukuī
lúnchuán
juédòu
tuìxiū
jìxù
xuánzhuǎn
quánwēi
Niǔyuē
rìcháng
cāiquán
zuǐchún
zǔzhī
zhéxué
suǒrán
shǒuzhǐ
chǒulòu
hǔnhé
zhuànqián
xūgòu
zhǔnxǔ
gēqǔ
xúnzhǎo
chūqù
chǐcùn
liúlèi
xuéhuì
gǎigé
huáiyùn
rèshuǐ
xiāoxí
shǒushù
bàozhǐ
zuòchē
bàngqiú
cíqì
guījǔ
Nuówēi
shāmò
tuìhòu
tōuqiè
chīcù
Dézhōu
zìdiǎn
xià chē
cèsuǒ
èliè
chūnjuǎn
shìchǎng